مدیریت انبار و دارایی‌های IT

مدیریت انبار و دارایی‌های IT

با مدیریت انبار و دارایی‌های IT سازمان، چرخه‌ی مدیریت تجهیزات IT سازمان خود را کامل نمایید.


انبار IT یکی از مهمترین بخش‌های واحد فناوری اطلاعات سازمان‌ می‌باشد. موجودی انبار شاخصی حیاتی برای ارائه خدمات می‌باشد. لذا مدیریت و نظارت بر انبار و دارایی‌ IT می‌تواند سهم بسزایی در ارائه خدمات ایفا نماید.
پیگیری چرخه‌ی عمر تجهیز از زمان خرید، بایگانی در انبار، استفاده‌ی کاربر، تعمیر، اسقاط و ... به شما کمک خواهد کرد تا با جزییات کامل چرخه‌ی عمر دارایی‌های IT سازمان را مدیریت نمایید.ويژگی‌ها

ثبت و مدیریت دقیق موجودی دارایی های IT در انبار.(قطعات و تجهیزات)
یکپارچه سازی فرآیند ترخیص و تحویل دارایی به اشخاص از طریق فرآیند پشتیبانی
محاسبه هزینه های مصرفی (قطعات، DVD,Cartridgeو...)
محاسبه دارایی های سرمایه ای IT( Printer, Caseو...)
محاسبه هزینه تعمیرات بیرونی تجهیزات