مدیریت توافق سطح خدمات SLA

توافق سطح خدمات Service Level Agreement

با طراحی و اجرای SLA ای پویا و مدبرانه، مطابقِ برنامه انجام شدنِ خدمات را تضمین نمایید و کارکرد کارشناسان IT سازمان خود را بالا نگه دارید.


امروزه به جرات می‌توان گفت، یک کسب و کار موفق به شدت متکی بر کیفیت سرویسِ IT ی آن می‌باشد. لذا پایین آمدن کیفیت در ارائه خدمات IT می‌تواند هزینه‌ی جبران‌ناپذیر و مخربی بر آن کسب و کار وارد نماید.
قرارداد سطح خدمات (SLA) توافقاتی‌ست که مابین کارفرما و پیمانکار در نحوه ارایه خدمات امضاء می‌شود و مطابق آن پیمانکار را موظف می‌کند تا خدمات خود را بر اساس توافقات امضاء شده ارائه دهد و درمقابل کارفرما نیز براساس همان توافقات متعهد است تا هزینه خدمات را پرداخت نماید. این توافقات معیاری برای داوری و کنترل کیفیت خدمات می‌باشد.
امروزه سازمان‌ها برای اطمینان از اجرای خدماتی با کیفیت و سطح بالا، در ثبت قراردادهای سطح خدمات بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کنند. آنجا که یک سازمان، خدمات IT را به پیمان‌کاران خارجی واگذار می‌کند، تعریف SLA برای برون‌سپاری خدمات IT بسیار اهمیت دارد. لذا تعریف دقیق SLA باعث می‌شود تا فشار لازم و چشمگیری بر کارشناسان فنی میزکار وارد شود تا مدیریت IT از اجرای با کیفیت خدمات مطمئن شود.ويژگی‌ها

شما به سادگی می‌توانید هزینه و زمان توافق شده‌ی هر نوع خدمت را تعریف نمایید
هر کارشناس می‌تواند از وضعیت تیکت‌های مربوط به خود بر اساس SLA تعریف شده، باخبر گردد.
مدیر IT می‌تواند گزارشات دقیق از عملکرد کارشناسان بر اساس SLA توافق شده داشته باشد.فواید

شما می‌توانید با تعریف SLA مناسب، درخور و مدبرانه؛ سودمندی و بهره‌وری کارشناسان را بالا نگه‌دارید
یک SLA خوش‌تعریف و درخور، می‌تواند تا حد بسیار زیادی موجب رضایت کاربر سازمانی و مشتری‌شما گردد.
SLA مناسب می‌تواند در مدیریت و اجرای خدمات شفافیت لازم را ایجاد کند
اجرای دقیق SLA معیار مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات می‌باشد