مدیریت ارتقاء در ITIL

مدیریت ارتقاء در ITIL

کدام شاخص‌ها می‌توانند بیان‌گر وضعیت جاری IT سازمان شما باشند. آیا شاخص‌های موردنظر معیار مناسبی برای ارتقاء سطح خدمات IT می‌باشد؟


میزکار امن‌پرداز با فرآهم نمودن گزارشات جامع، این امکان را در اختیار مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان قرار می‌دهد تا با مشاهده وضعیت موجود از جهت‌های مختلف، و بررسی آن، مسیر ارتقاء و رشد فناوری اطلاعات سازمان را به درستی تشخیص دهند، و به سمت آن حرکت نمایند.